...............................................الفبای زبان بلۏچی=27حرف( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ ز ژ س ش ̈ط ک گ ل م ن و ۏ هـ ئ ی بلۏچانی زُبان ؛ (بلوچی زبان)

بلۏچانی زُبان ؛ (بلوچی زبان)
الفبای زُبان بلۏچی=27حرف( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ ز ژ س ش ̈ط ک گ ل م ن و ۏ هـ ئ ی)

صرف فعل ماضی ساده:

1.شُـتُن  = رفتم     2. شُتَـیْحْ  = رفتی 3. شُـتْ =  رفت

مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

1.شُـتِن = رفتیم 2. شُتَـیْحْ = رفتید 3. شُتَـنْتْ = رفتند

جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

درزبان بلوچی دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع

شکلی یکسان دارند!!!

1.نِشْتُن =  نشستم 2. نِشْتَـیْحْ = نشستی

3. نِشْتْ = نشست

مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

1.نِشْتِن = نشستیم 2.نِشْتَـیْحْ = نشستید

3. نِشْتَـنْـتْ = نشستند

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

حرف (ح) درزبان بلوچی غیرملفوظ است.یعنی

فقط نوشته می شود ولی تلفّظ نمی شود!!

صرف فعل مضارع اخباری :

 1.نِـنْدُنْ = می نشینم 2. نِنْدَ یْحْ = می نشینی

3.نِنْدیتّ= می نشیند

مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

1.نِـنْدِن= می نشینیم2.نِنْدَ یْحْ =

می نشینید3.نِنْدَنْتْ= می نشینند

جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

    1. وَرُنْ= می خورم2.  وَرَ یْحْ= می خوری

    3.  وا  =  می خورد

مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

1.وَرِنْ= می خوریم2. وَرَ یْحْ = می خورید

3. وَرَ نْـتْ = می خورند

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

دوم شخص مفردوجمع درزبان بلوچی به یک شکل نوشته می شوند.

 (ح) درزبان بلوچی فقط نوشته می شودتلفّظ نمی شود!

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: دستور:گرامر:بُنْ رَهْـبَـنْـدْ
[ یکشنبه ۷ اسفند۱۳۹۰ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

ایــمــیــل:

ayoob1399@gmail.comبا سلام ( آنچه خواهید خواند) :
ادبـیّات تـطْـبـیـقـی؛فرهنگ؛تاریخ ؛...

توجّـه داشته باشیم:
کلماتی که ریشه ی عربی دارند
بهتراست با رسم الخطّ عربی
نوشته شوندمثال:عـلم.عالم.علما.علوم

بَــلـۏچی گــَـپْسَرانْ : 27 گــَـپْسَـر ◄

معــــــرَّفـــی الفبای زبان بلـــۏچی :
( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ
ز ژ س ش ̈ط ک گ م ن و ۏ هـ
ئ ی ) = ( 27حرف )
(( ڃ - ۏ )) این دو مصوّت درزبان بیشتراقوام
ایرانی دیده می شوند!
گِـڃـشْـتِر بــِـزانِـتْ : (( ڃ)) ë h
یـڃـران/ y ë h r ᾱ n/ ایران
یـڃـرانْشهر/yëhrᾱ nšahr /◄ایرانشهر
شڃـر /š ë h r /شیر وحشی
نه شیر خوردنی!!
دڃـر،مِـڃـن؛دِڃـم؛ رِڃـم؛ نِـڃـم (( ۏ )) ӧw
کـۏر / k ӧ w r/ کور،نابینا
زۏر / z ӧ w r / قدرت ،توان و زور
سُـۏر/s ӧ w r / شور
مُـۏر/m ӧ w r /مورچه
(( ڌ )) Ď ﮈ ◄ در زبان اُردو
●ڌَگار/ Ď a g ᾱ r / زمین کشاورزی
* چَـنْـڌۏکان /čanďӧwkᾱn/ روستایی درکـَـسِرْکـَـنْد(قصرقند)
(( ̈ط )) Ť ﮢـ ◄ در زبان اُردو
● ̈طـگّ / Ťa g g/ حیله گر ؛ شوخ
چـۏ ̈ط آباد/čӧwŤᾱbᾱ d/ اسم یک روستا
●چۏ̈ط /č ӧ w Ť / کج
ڗ = /l o ř/ ◄ ﮌ ◄
لـُـڗ = لـُـﮌ ◄ آب گِـلْ آلـود
ماڗی / m ā ř ī/ آپارتمان ؛ کاخ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
امکانات وب
........... وان یکاد

وَاِن یَکاد

لوگوتوار

گروه بلوچانی توارفیسبوک

کدپرچم

بـلۏچـانـی زُبـان

محمدحسن رییسیچاربهار

بلوچانی زبان

یونس ایوبی

بلوچستان بیدار است

شعرناب


لوگوي وبلاگ:

بلوْچانی زُبانلوگو هاي دوستان:

يار دبيرستاني من

< ><>
 وبلاگ مسافران كوشه
< ><>

بلوچی زبان و لبــزانک

چاربهار

دختربلوچی

انجمن اسلامی اهل سنت

دادشاه والفبای زبان بلوچی

www.shereno.com