بلۏچانی زُبان ؛ (بلوچی زبان)
الفبای زُبان بلۏچی=27حرف( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ ز ژ س ش ̈ط ک گ ل م ن و ۏ هـ ئ ی)
لینک دوستان

صرف فعل ماضی ساده:

1.شُـتُن  = رفتم     2. شُتَـیْحْ  = رفتی 3. شُـتْ =  رفت

مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

1.شُـتِن = رفتیم 2. شُتَـیْحْ = رفتید 3. شُتَـنْتْ = رفتند

جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

درزبان بلوچی دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع

شکلی یکسان دارند!!!

1.نِشْتُن =  نشستم 2. نِشْتَـیْحْ = نشستی

3. نِشْتْ = نشست

مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

1.نِشْتِن = نشستیم 2.نِشْتَـیْحْ = نشستید

3. نِشْتَـنْـتْ = نشستند

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

حرف (ح) درزبان بلوچی غیرملفوظ است.یعنی

فقط نوشته می شود ولی تلفّظ نمی شود!!

صرف فعل مضارع اخباری :

 1.نِـنْدُنْ = می نشینم 2. نِنْدَ یْحْ = می نشینی

3.نِنْدیتّ= می نشیند

مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

1.نِـنْدِن= می نشینیم2.نِنْدَ یْحْ =

می نشینید3.نِنْدَنْتْ= می نشینند

جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

    1. وَرُنْ= می خورم2.  وَرَ یْحْ= می خوری

    3.  وا  =  می خورد

مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

1.وَرِنْ= می خوریم2. وَرَ یْحْ = می خورید

3. وَرَ نْـتْ = می خورند

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

دوم شخص مفردوجمع درزبان بلوچی به یک شکل نوشته می شوند.

 (ح) درزبان بلوچی فقط نوشته می شودتلفّظ نمی شود!

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: دستور:گرامر:بُنْ رَهْـبَـنْـدْ
[ یکشنبه ۷ اسفند۱۳۹۰ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

ایــمــیــل:

ayoob1399@gmail.comبا سلام ( آنچه خواهید خواند) :
ادبـیّات تـطْـبـیـقـی؛فرهنگ؛تاریخ ؛...

توجّـه داشته باشیم:
کلماتی که ریشه ی عربی دارند
بهتراست با رسم الخطّ عربی
نوشته شوندمثال:عـلم.عالم.علما.علوم

بَــلـۏچی گــَـپْسَرانْ : 27 گــَـپْسَـر ◄

معــــــرَّفـــی الفبای زبان بلـــۏچی :
( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ
ز ژ س ش ̈ط ک گ م ن و ۏ هـ
ئ ی ) = ( 27حرف )
(( ڃ - ۏ )) این دو مصوّت درزبان بیشتراقوام
ایرانی دیده می شوند!
گِـڃـشْـتِر بــِـزانِـتْ : (( ڃ)) ë h
یـڃـران/ y ë h r ᾱ n/ ایران
یـڃـرانْشهر/yëhrᾱ nšahr /◄ایرانشهر
شڃـر /š ë h r /شیر وحشی
نه شیر خوردنی!!
دڃـر،مِـڃـن؛دِڃـم؛ رِڃـم؛ نِـڃـم (( ۏ )) ӧw
کـۏر / k ӧ w r/ کور،نابینا
زۏر / z ӧ w r / قدرت ،توان و زور
سُـۏر/s ӧ w r / شور
مُـۏر/m ӧ w r /مورچه
(( ڌ )) Ď ﮈ ◄ در زبان اُردو
●ڌَگار/ Ď a g ᾱ r / زمین کشاورزی
* چَـنْـڌۏکان /čanďӧwkᾱn/ روستایی درکـَـسِرْکـَـنْد(قصرقند)
(( ̈ط )) Ť ﮢـ ◄ در زبان اُردو
● ̈طـگّ / Ťa g g/ حیله گر ؛ شوخ
چـۏ ̈ط آباد/čӧwŤᾱbᾱ d/ اسم یک روستا
●چۏ̈ط /č ӧ w Ť / کج
ڗ = /l o ř/ ◄ ﮌ ◄
لـُـڗ = لـُـﮌ ◄ آب گِـلْ آلـود
ماڗی / m ā ř ī/ آپارتمان ؛ کاخ
امکانات وب
........... وان یکاد

وَاِن یَکاد

کدپرچم

بـلۏچـانـی زُبـان

بلوچانی زبانچاربهار

بلوچانی زبان

یونس ایوبی

بلوچستان بیدار است

شعرناب


لوگوي وبلاگ:

بلوْچانی زُبانلوگو هاي دوستان:

يار دبيرستاني من

< ><>
 وبلاگ مسافران كوشه
< ><>

بلوچی زبان و لبــزانک

چاربهار

دختربلوچی

انجمن اسلامی اهل سنت

دادشاه والفبای زبان بلوچی

www.shereno.com

توهستی تمام من خدای من